Agil ledning och product management

 • Vi har under åren hjälpt många företag och organisationer med digitala satsningar och vi vet att agila metoder är avgörande för att lyckas. Agilt ledarskap och projektledning handlar om att vara öppen och lyhörd för nya förutsättningar och att snabbt agera därefter. Det handlar även om att ha en nära dialog med dig som uppdragsgivare under hela processen.

  Våra framgångsfaktorer är bland annat att skapa goda relationer till styrgrupper, lyssna till behoven, skapa fungerande team och aldrig ducka för komplexa verksamhetsfrågor. Det faktum att vi är oberoende i valet av produkter innebär dessutom att vi alltid kan erbjuda lösningar som uppfyller verksamhetens behov.

  Vi är specialister på projektledning och agilt genomförande med en bred erfarenhet av att driva digitala projekt och förändringar inom flera olika branscher.

 • Kontakta oss
  • Komplexa digitala projekt

  • Alenio har en obruten kedja av lyckade insatser när det gäller att leda större, komplexa projekt. Vår erfarenhet som projektledare gör att vi snabbt kan agera inom de områden som är avgörande för framgång, både när det gäller leveranser och effekter. Att skapa en nära relation till styrgruppen, förstå de egentliga motiven, etablera fungerande team och inte ducka för komplexa verksamhetsfrågor har varit några av våra avgörande framgångsfaktorer.

  • Digitaliseringsprogram

  • Områden som köpflöden, verksamhetsprocesser och konsolidering av digitala initiativ är frågor som ofta dyker upp. Vi hjälper våra kunder att ta reda på HUR de ska jobba effektivt i den digitala miljön. Att skapa en fungerande organisation handlar inte bara om roller, kompetenser och organisatorisk tillhörighet, utan minst lika mycket om kommunikation, förtroende och motivation. Alenio erbjuder såväl specialister inom digitala discipliner som generalister inom hela det digitala ekosystemet.

  • Leda förstudier

  • Alenio har lång erfarenhet när det gäller att leda förstudier – och att underlaget i slutändan leder till beslut. Det vill säga att arbetsgruppen får fortsatt förtroende och budget för att realisera föreslagen lösning. Inled med det problem som skall lösas. Är vi överens om vad problemet är och vilka möjliga lösningar som kandiderar? Etablera ett gemensamt språk, t ex viktiga begrepp, och skissa tidigt på möjliga alternativ för att få relevant feedback tidigt i processen.

  • Produktägare

  • En framgångsfaktor när det gäller digitalisering är att bredda det agila arbetssättet till att omfatta hela organisationen. Att gå från projekt till kontinuerliga leveranser kan låta omöjligt, men väl där minskar "time-to-market" avsevärt. I vissa projekt får vi i uppdrag att hjälpa vår kund med produktägarrollen - antingen som resurs eller genom att assistera vid rekrytering, internt eller externt.

  • Product management

  • Flera av konsulterna på Alenio har en lång erfarenhet från att ansvara för utvecklingen av digitala produkter och tjänster. Det inkluderar hela livscykeln för produkten från kundinsikt till koncept, innovation, affärsmodell, utvecklingsprocess, tillväxt, strategi, analys och förbättringar. Vi kan stödja både i interimsroller och som coach för att förbättra arbetssätt och processer.

  • Beställarstöd och upphandlingar

  • Att välja rätt leverantör, produkt, tjänst eller system är ett strategiskt val. Alenio analyserar de faktiska behoven, vilket är en grundläggande förutsättning för ett lyckat val. Genom vår roll som oberoende stöd till dig finner vi den bästa och mest genomtänkta lösningen.

Vill du veta mer om agilt ledarskap?

Kontakta oss idag